November 2007

Herstel van kust is beter dan aanleg eiland in de Noordzee

volgens Ronald Waterman richt 'Bouwen met de Natuur' zich op de toekomst

Buitengaats bouwen lijkt ook in Nederland weer een optie. Naar aanleiding van een discussie in de Tweede Kamer over de aanleg van een eiland-in-tulp-vorm gaf Ronald Waterman zijn commentaar in het AD van 17 november 2007. Lees het in dit artikel (PDF):

BmdN-AD17nov2007

BwN2008w

Augustus 2007


Grensvlakken water-land bieden Zuid-Holland op termijn ongekende kansen

Impuls voor natuur, recreatie en toerisme

Nu de afgelopen jaren diverse bestuurlijke randvoorwaarden hun definitieve vorm hebben gekregen, liggen er volgens Statenlid Ronald Waterman ongekende kansen voor de toekomstige ontwikkeling van Zuid-Holland. 'En daarmee voor de bewoners van onze provincie. Door water niet als een bedreiging te zien, maar als een kans, en tegelijk het principe van 'Bouwen met de Natuur' in praktijk te brengen, doemt een tegelijk veelbelovend als aantrekkelijk toekomstperspectief op. Zowel onze kust als de waterwegen en plassen met hun oevers kunnen – als het om natuur, recreatie, wonen en economie gaat – een hoofdrol gaan vervullen. Met de inwoners van dit deel van de Randstad als lachende derde.'

De basis voor deze veelbelovende toekomstontwikkelingen ligt volgens Waterman in vier beleidsdocumenten, waarvan er drie door de Provincie Zuid-Holland zijn vormgegeven.
'Allereerst het Streekplan Zuid-Holland West (2003), waarin als studielocaties voor kustontwikkeling de zones Scheveningen–Hoek van Holland en Katwijk–Noordwijk zijn opgenomen. Als tweede kan genoemd worden het Streek- en Structuurplan Stadsregio Rotterdam 2020 (2005) met een studielocatie Kustontwikkeling Hoek van Holland en Maasvlakte-2. Ten derde is daar de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Zuid-Holland 2020 (2004), waarvan de kustontwikkeling Scheveningen–Hoek van Holland en Katwijk–Noordwijk eveneens deel uitmaken. Ten slotte vanuit de rijksoverheid de Planologische Kernbeslissing (PKB) uit de Nota Ruimte, waarin per motie om primair veiligheidsredenen een zeewaartse kustverbreding is opgenomen, die eveneens een integrale, multifunctionele kustzoneontwikkeling ten dienste van natuur, recreatie en wonen beoogt. En dit in aansluiting op de aanwezige landschappelijke- en natuurwaarden en op bestaande infrastructuur. Een benadering die de ruimtelijke kwaliteit van de gehele kustzone versterkt.' (motie Geluk c.s.; jan. 2005).


Strandnatuur2

Ecodome

Superduin
'Als uitvloeisel hiervan heeft de Provincie Zuid-Holland – samen met het Hoogheemraadschap Delfland en Rijkswaterstaat – recentelijk besloten van 2008 tot 2010 de zeewaartse kustverbreding tussen Scheveningen en Hoek van Holland in uitvoering te nemen. Hierbij zullen de Delflandse Hoofden onder het zand komen te liggen. Tevens zal een extra 35 ha duinwatergebied worden aangelegd ter compensatie van Maasvlakte-2.
Ook de beslissing tot aanleg van de Maasvlakte-2 in de periode 2008 tot 2013 is inmiddels een feit. Daarnaast heeft de Adviescommissie voor de Zuid-Hollandse Kust aangedrongen op de aanleg van de zogenaamde Zandmotor ten noorden van Hoek van Holland. Dit 'superduin', dat via een tombolo verbonden is met de kust, zal de Zuid-Hollandse kust versterken volgens de principes van Bouwen met de Natuur, in dit geval aanzanding van de kust door natuurlijke elementen (wind en stroming). Een proces dat via sturing nog versneld kan worden. Het leent zich voortreffelijk voor fasering en zonering.'

haak_artist_impression2

Parels aan zee
'Wat de kust betreft sluiten de plannen van Den Haag naadloos aan op deze bestuurlijke kaders. Zo heeft de Haagse gemeenteraad besloten de Boulevard in Scheveningen volgens het plan 'De Sola Morales' te verhogen en dit te koppelen aan strandverbreding en -verhoging. Hierdoor ontstaat een riante kuststrook met een holle kustboog. Daarin past een driehoekig terrein in de oksel van het Noorderhavenhoofd en de Boulevard (met plaats voor o.m. een Beach Sport Stadion in de beschutting van een lokale duinregel) en in aansluiting daarop een verbreed Noorderstrand.
Ook het plan 'Scheveningen – Parel aan Zee' biedt in dit verband veel perspectief, omdat het een Scheveningse Buitenhaven koppelt aan functies voor toerisme en recreatie, inclusief een cruise-terminal en een natuurzone in aansluiting op het Westduinpark.

De versterking van de zwakke schakel in de kustverdediging ter hoogte van Noordwijk heeft het idee opgeroepen tot de aanleg van een zeewaartse dijk-in-duinconstructie, een plan dat nu ook in Katwijk bekeken wordt. Daarenboven bevindt het plan voor een Zeejachthaven bij Katwijk met duinverbreding aan weerszijden ten gunste van zowel Katwijk als Noordwijk zich in een vergevorderd stadium. Ter weerszijden van de havenmond zullen in een holle kustboog de beide dijk-in-duinconstructies elegant kunnen worden opgenomen. Door de Zeejachthaven ontstaat op termijn de mogelijkheid van 'coasthopping' voor de watersport van IJmuiden via Katwijk en Scheveningen naar Hoek van Holland.
De watersport vormt tevens de aanleiding om een Oude Rijn-route te creëren, waarmee het Zuid-Hollandse plassengebied en de dichtbevolkte Leidse agglomeratie via deze vaarweg met de zee kunnen worden verbonden via een sluis of een overtoom.
Wanneer hierbij het provinciale initiatief gevoegd wordt om samen met de dertien betrokken gemeenten de vaarweg tussen Katwijk en Rotterdam (Oude Rijn, Rijn-Schiekanaal) een toerische-recreatieve impuls te geven, dan wordt duidelijk dat in de toekomst de meerwaarde van water en van de grensvlakken water-land in Zuid-Holland – zowel aan de kust als in het binnenland – alleen maar kan toenemen.'


Bovenstaand nieuws is gepubliceerd in dit artikel: ZHkansen

Maart/April 2007

Beste Statenlid bedenker beste plannen
 
’Als Waterman iets zegt, dan klopt het!'

Het 'Beste Statenlid van Nederland' is al jaren de beste plannenmaker van ons land. Dat klinkt door in de enquête onder 826 provinciale politici, die in februari 2007 het Zuid-Hollandse Statenlid Ronald Waterman niet alleen in de schijnwerper plaatste, maar tevens alom waardering laat zien voor zijn baanbrekende ideeën.  
 
Dat binnenkort begonnen zal worden met een belangrijk onderdeel van het zogenaamde ‘Plan Waterman’ – een even ingrijpend als bijzonder waterbouwkundig werk dat de kustlijn van Hoek van Holland tot Den Haag veel veiliger en aantrekkelijker zal maken – betekent voor Ronald Waterman een doorbraak. De bedenker en ontwerper van dit plan vindt het een grote stap voorwaarts in de toekomstige ontwikkeling van Zuid-Holland. Op basis van zijn grote kennis en ervaring adviseert Waterman maar liefs 34 landen op het gebied van geïntegreerde multi-functionele duurzame kustontwikkeling onder gebruikmaking van het principe `Bouwen met de Natuur'.
Ook op het gebied van verkeer en vervoer is Waterman een zeer gerespecteerd deskundige. Dit mede naar aanleiding van de door hem gepresenteerde oplossingen van het fileprobleem in Nederland.

Als verklaring voor zijn verkiezing tot 'Beste Statenlid van Nederland' zegt hij zelf: 'Misschien omdat ik politiek bedrijf op een analytische wijze, gebaseerd op feiten en daardoor in staat ben vaak even eenvoudige als unieke technische oplossingen voor ingewikkelde problemen te bedenken. Ik speel geen politieke spelletjes.' Zijn faam bij politici van alle partijen is zo groot dat zij verklaren: ’Als Waterman iets zegt, dan klopt het!’

Met zo'n (wereld)reputatie is Ronald Waterman als Statenlid in de provincie Zuid-Holland voor de VVD de aandacht meer dan waard. Hij als geen ander kan immers bijdragen aan een veilige én milieuvriendelijke kustverdediging, de oplossing van het fileprobleem en het verbeteren van de economie op een duurzame wijze.
Visies en ideeën waarmee alle inwoners van ons land geholpen zullen zijn, vandaag en in de toekomst.

Samen leven = samen werken aan oplossingen
Ronald Waterman is van harte bereid zijn gedachtengoed met u te delen en samen te gaan werken aan oplossingen, want samen leven = samen werken.

U kunt contact met hem leggen via telefoonnummer 015-2613345 of een emailbericht sturen aan info@ronaldwaterman.nl.


RWppt