Mei 2013

Goede plannen wortelen in het verleden en wijzen naar de toekomst

Bestuurlijke herindeling Nederland

Maarssen - Tijdens het Congres van de VVD-Bestuurdersvereniging op 26 mei in De Fabrique in Maarssen heeft Ronald Waterman een inleiding gehouden over een bestuurlijke indeling van Nederland in regio’s - uitgaande van het Huis van Thorbecke - op basis van wat deze landsdelen bindt op het gebied van:
- economie
- ecologie
- cultuur-historie
- sociaal
- waterhuishouding (o.m. stroomgebieden)
- natuur
- grondsoort
- delfstoffen.
Daarbij gaf hij onder de titel ‘ZW Delta toekomstproof’ aan welke kansen er liggen als Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant één regio vormen. Dat zou een leidraad kunnen zijn voor de andere regio’s in ons land.

Landsdelen

Landsdelen2

Lees hier zijn betoog:
130518Landsdelen


Mei 2013


VVD-prijs naar Consumentbond

R.E. Waterman Sustainability Award gelanceerd

Maarssen - Tijdens het VVD-Congres op 25 mei in De Fabrique in Maarssen heeft de Consumentenbond de eerste R.E. Waterman Sustainability Award ontvangen uit handen van Ed Nijpels, voormalig VVD-minister voor milieu. Dit uit erkentelijkheid voor het streven van de Consumentenbond haar leden een passend instrumentarium aan te bieden om vanuit de eigen verantwoordelijkheid bewust te kunnen kiezen voor producten die tijdens hun levensfase en daarna zo milieuvriendelijk mogelijk zijn.

De R.E. Waterman Sustainability Award is door het hoofdbestuur van de VVD ingesteld vanuit het liberale principe dat ieder individu verantwoordelijkheid dient te nemen ten opzichte van zichzelf, de medemens en zijn leefomgeving.
Deze jaarlijkse prijs is bestemd voor degenen die methoden ontwikkelen en/of invoeren die zowel de economie als het milieu versterken, een benadering waarvan dr.ir. Ronald Waterman, wereldwijd erkend wetenschapper en gedurende 33 jaar VVD-Statenlid voor de provincie Zuid-Holland, een groot pleitbezorger is.

De VVD is zich ervan bewust dat ook andere krachtige liberalen, zoals Leendert Ginjaar, Pieter Winsemius en Ed Nijpels, in belangrijke mate richting hebben gegeven aan duurzame ontwikkelingen in ons land. Om die lijn in de toekomst succesvol te continueren is ‘Duurzaamheid – een kwestie van liberale principes’ toegevoegd aan de (politieke) agenda van de partij. Uit erkentelijkheid voor de grote bijdrage die Ronald Waterman heeft geleverd en nog altijd levert zal de R.E. Waterman Sustainability Award als een uitdagend instrument worden ingezet.

130525AwardConsBondbWeb
Juryvoorziiter Ed Nijpels prijst de Consumentbond in de persoon van algemeen-directeur
Bart Combée voor het bewuster maken van de consument.

Juryrapport
Ed Nijpels, jury-voorzitter, lichtte de keuze voor de Consumentenbond als volgt toe: "Elk mens, elk individu, is tegelijkertijd producent en consument. Immers, de mens neemt in alle gevallen direct of indirect deel aan het productieproces. Zelfs als hij of zij de hele dag op bed zou blijven liggen, is hij/zij nog producent. De vuilniszak wordt buiten gezet of men gaat naar het toilet. Tegelijkertijd is de mens in alle gevallen ook consument. Als consument dient men ongebreideld consumeren tegen te gaan en bewust te kiezen voor producten die tijdens hun levensfase en daarna zo milieuvriendelijk mogelijk zijn.
Vanuit de eigen verantwoordelijkheid dient men wel te beschikken over een instrumentarium om dat te bereiken. De Consumentenbond reikt in toenemende mate dit instrumentarium aan. Met oog voor economie en milieu verricht de Consumentenbond onderzoeken ten dienste van dit instrumentarium, publiceert deze onderzoeken en verricht dienaangaande voorlichting. Het is om deze redenen dat de jury – na ampele overwegingen – besloten heeft om de eerste R.E. Waterman Sustainability Award 2013 toe te kennen aan de Consumentenbond. Dit besluit is unaniem genomen, omdat de consument een cruciale factor is in het streven naar duurzaamheid. Dit overigens in de wetenschap dat de producentenkant evenzeer van essentieel belang is om de centrale doelstelling van duurzaamheid volgens liberale principes te bereiken, zijnde het ontwikkelen en implementeren van methoden die niet alleen de beschikbare grondstoffen en ruimte optimaal benutten, maar die tegelijkertijd de economie versterken en het leefmilieu verbeteren", aldus Nijpels.

130525AwardConsBondeWeb
V.l.n.r. Ed Nijpels, Bart Combleé, Ronald Waterman en Benk Korthals (voorzitter VVD).

Achtergrondinformatie:

Duurzaamheid – een kwestie van liberale principes

Ieder individu dient verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van zichzelf, de medemens en de omgeving. Dat liberale principe ligt ten grondslag aan het besluit van het hoofdbestuur van de VVD tot het instellen van de R.E. Waterman Sustainability Award. Deze jaarlijkse prijs is bestemd voor degenen die methoden ontwikkelen en/of invoeren die zowel de economie als het milieu versterken. Deze integrale benadering van Mens, Planeet en Welvaart (People, Planet & Prosperity) is cruciaal om welvaart en welzijn in ons werelddeel op een hoog peil te houden en te brengen. Nu en in de toekomst.

Richtinggevend
De Sustainability Award wordt ingesteld uit erkentelijkheid voor het werk van dr.ir. Ronald Waterman uit Delft. Gedurende 33 jaar als VVD-Statenlid voor de provincie Zuid-Holland heeft hij, geïnspireerd door de ideeën van ir. J.N. Svasek, met het concept ‘Building with Nature®’ een proces in gang gezet voor versterking en ontwikkeling van de Nederlandse kust. Hij treedt daarmee in de voetsporen van Ir. Lely, de liberaal die door de aanleg van de Zuiderzeewerken in de vorige eeuw de basis heeft gelegd voor de veilige rivierendelta die Nederland is.

De VVD is zich ervan bewust dat ook andere krachtige liberalen, zoals Leendert Ginjaar, Pieter Winsemius en Ed Nijpels, in belangrijke mate richting hebben gegeven aan duurzame ontwikkelingen in ons land. Om die lijn in de toekomst succesvol te continueren wordt ‘Duurzaamheid – een kwestie van liberale principes’ toegevoegd aan de (politieke) agenda van de partij. De Sustainability Award zal daarbij als een uitdagend instrument worden ingezet.

Minimale voetafdruk
In een korte toelichting zegt Ronald Waterman dit over duurzaamheid: “De grote uitdaging van de 21e eeuw is het ontwikkelen en implementeren van methoden en oplossingen die niet alleen de beschikbare grondstoffen en ruimte optimaal benutten, maar tegelijkertijd de economie versterken en het (leef)milieu verbeteren.

Producent
Wanneer we het milieu willen verbeteren, is  het drastisch verminderen van schadelijke emissies naar  lucht, water en bodem alleen niet voldoende.  Industrie en andere productiesectoren moeten hun processen zo inrichten dat enerzijds met minder grondstoffen, minder  energie en met een hoger rendement, en anderzijds met  minder schadelijke emissies naar lucht, water  en bodem, zinvolle producten worden gemaakt met minder bijproducten. Deze producten moeten zo zijn ontworpen dat ze gedurende hun levensloop en  daarna zo milieuvriendelijk mogelijk zijn.

Consument
Ook consumenten zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen door zich meer te richten op de aanschaf van producten die vanuit deze benadering zijn gemaakt.

Overheid
Ook de overheid zal haar verantwoordelijkheid moeten nemen door kaders te stellen die duurzame ontwikkeling bevorderen.

Per saldo zal deze benadering leiden tot wat genoemd wordt een minimale 'voetafdruk' van de mens op onze planeet (voetafdruk = functie van bevolkingsomvang, levensstijl en technologie). Met als positieve effecten betere producten en een  beter milieu, maar ook – na een kortere of  langere periode – tot een sterkere  economie”, aldus Ronald Waterman.

Lees in dit artikel het volledige betoog van Ronald Waterman over duurzaamheid:
Duurzaamheid


R.E. Waterman Sustainability Award

De R.E. Waterman Sustainability Award is een jaarlijkse prijs die de VVD toekent aan personen, bedrijven of organisaties die methoden ontwikkelen, die zowel de economie als het milieu versterken.
De R.E. Waterman Sustainability Award is vervaardigd door Van Kempen en Begeer en bestaat uit twee bronzen medailles gegoten in perspex. Hierop is de volgende tekst gegraveerd:
‘Award for the development & implementation of methods that simultaneously improve the environment and strenghten the economy’

Jury
De jury, die voor de jaarlijkse voordracht zorgt, bestaat uit:
Ed Nijpels - voorzitter NLingenieurs, de brancheorganisatie van de Nederlandse advies- en ingenieursbureaus;
Tanja Klip-Martin - dijkgraaf waterschap Vallei en Veluwe;
Floor Vermeulen - voorzitter VVD-statenfractie Zuid-Holland.

130502REWmetJurySAwardweb
Ronald Waterman omringd door juryleden (vanaf links) Tanja Klip-Martin, Floor Vermeulen en Ed Nijpels.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt jaarlijks plaats tijdens het VVD-voorjaarcongres als onderdeel van een workshop of andere partij-activiteit, zoals een bijeenkomst van een partijcommissie, in het teken van economie, duurzaamheid, technologie, onderwijs & wetenschap of innovatie.

Voorbeeldprojecten
Voorbeelden waarin duurzaamheid naar voren komt: Toonaangevend is Maasvlakte-2 met havenindustrie ten noorden van de gemeentegrens Rotterdam-Westvoorne en natuurgebied met duinkarakter ten zuiden daarvan.
Ook de duurzame ontwikkeling van de Rijn-Maas-Schelde Delta met zeecultuurparken en bio-based economy valt onder dit principe, evenals het met subtiele ingrepen fijnmaziger en aantrekkelijker maken van ons regionale vaarwegennetwerk en hun waterfronten via Aquapunctuur®.
In de (chemische) industrie zijn al veel voorbeelden te vinden van slimmer en efficiënter produceren met minder milieubelasting en producten, die tijdens hun levensfase en daarna zo milieuvriendelijk mogelijk zijn. Daarnaast zijn te noemen nieuwe zuiveringstechnologiën voor waterzuiveringsinstallaties; nieuwe verdienmodellen voor licht (led); waterwindmolens waarmee in droge landen water uit vochtige lucht kan worden gehaald; de ontwikkeling van biologische gewasbescherming en natuurlijke bestuiving; en geavanceerde verpakkingen voor voedingsmiddelen.

Economie en leefomgeving gaan hand in hand - uitdagend en vernieuwend tegelijk.